GK PGE jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podobnie, jak inne największe przedsiębiorstwa energetyczne, PGE ponosi odpowiedzialność wobec klientów, pracowników, swoich właścicieli, ale także szerzej – całego społeczeństwa. Odpowiedzialność ta polega między innymi na tym, że zawsze i wszędzie powinniśmy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, respektować podstawowe zasady etyczne oraz działać w sposób zrównoważony. 


Zadania w zakresie zarządzania zgodnością (Compliance) Komórki właściwa ds. Compliance obejmują następujące obszary tematyczne:


1. Zasady uczciwego biznesu GK PGE, w tym Kodeks etyki GK PGE.
2. Ochrona konkurencji i konsumentów.
3. Przeciwdziałanie korupcji.
4. Korzystanie z zasobów firmy.
5. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.
6. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML).
7. Zakupy i zamówienia publiczne (łańcuch dostaw).
8. Konflikt interesów.
9. Bezpieczeństwo informacji.
10. Środowisko naturalne.
11. Polityka antymobbingowa.
12. Współpraca pomiędzy pracownikami.
13. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
14. Relacje ze społecznościami lokalnymi.
15. Relacje z klientami.
16. Relacje z dostawcami i partnerami biznesowymi.
17. Zasady uczciwej komunikacji korporacyjnej.