I. Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 4. spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, a w szczególności:a) spełnia wymagania określone w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”) w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;b) nie mają do kandydata zastosowania zakazy sprawowania funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;c) nie mają do kandydata zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek prawa handlowego wynikające z ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

II. Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III. Dodatkowymi atutami kandydata na Wiceprezesa Zarządu będzie:

 1. znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów zagranicznych;
 2. doświadczenie w branży  energetycznej;
 3. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub technicznych;
 4. ukończone studia Master of Business Administration (MBA) lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania, nauk ekonomicznych lub technicznych potwierdzone odpowiednim dyplomem.

IV. Każdy kandydat na Wiceprezesa Zarządu składa zgłoszenie kwalifikacyjne (dalej: „Zgłoszenie”), które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do Zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 2. dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i dodatkowe kwalifikacje kandydata;
 4. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarządu Spółki, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia;
 5. poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" lub zobowiązanie kandydata, w przypadku powołania w skład zarządu, do natychmiastowego poddania się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne" w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

V. Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów na Wiceprezesa Zarządu należy składać w siedzibie Spółki w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, w dni robocze w godzinach 7.00 - 15.00, Kancelaria Spółki, pokój 8 (parter), w terminie do 21.10.2019 r., do  godziny 15.00. Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ds. Finansowych”. Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Departament Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego
ul. Węglowa  597-400 Bełchatów

Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ds. Finansowych”.
O dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

VII. Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone nadawcy.

VIII. Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać od dnia ukazania się Ogłoszenia do 21.10.2019 r. Kandydatom udostępnione zostaną:

 1. aktualny odpis Spółki z KRS;
 2. Statut Spółki;
 3. Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r.;
 4. Schemat struktury organizacyjnej PGE GiEK S.A.

Informacje dostępne będą na stronie internetowej Spółki www.pgegiek.pl „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych”, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. www.gkpge.pl/BIP, w zakładce Ogłoszenia Spółek, „Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu PGE GiEK S.A. ds. Finansowych”.

IX. Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w siedzibie Spółki w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, w dniu 23.10.2019 r.

X. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt VI powyżej, lub Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie spełnili wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

XI. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w terminie od 28.10.2019 r. w siedzibie Spółki w Bełchatowie, ul. Węglowa 5. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz  pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, nie później niż na 2 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

XII. Termin, o którym mowa w pkt XI może zostać zmieniony, w takim przypadku kandydaci zostaną poinformowani o zmianie terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

XIII. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

XIV. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych dotyczyć będzie w szczególności wiedzy z zakresu:

 1. działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa;
 2. zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 3. zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad nadzoru właścicielskiego;
 4. analizy rynku i konkurencji;
 5. finansów przedsiębiorstw, w tym: zasad rachunkowości, planowania i budżetowania oraz zarządzania finansami.

XV. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do rozmowy  kwalifikacyjnej o wyniku tego postępowania, drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XVI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XVII. Administratorem danych osobowych jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów, ul. Węglowa 5. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść informacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 RODO, została wskazana we wzorze oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

XVIII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać Zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po zawiadomieniu o wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie, zostaną zniszczone.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarządu Spółki określonych w Ogłoszeniu Spółki.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.
gkpge_site