Powrót

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

  • Numer raportu: 68/2013
  • Data sporządzenia raportu: 17.07.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Paweł Smoleń, Wiceprezes Zarządu Spółki ds. Operacyjnych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 19 lipca 2013 roku, z powodów osobistych.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_site