Starszy Specjalista ds. Zakupów Spółka: PGE EJ1 Nr ref: BZiA/5/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Bieżące wsparcie dla pracowników jednostek merytorycznych przy realizacji postępowań zakupowych,
 • Koordynacja przygotowywania i weryfikacja projektów dokumentacji związanej z procesem wyboru Wykonawców w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz Regulaminu Zakupów PGE EJ 1 sp. z o.o. (specyfikacje istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, ogłoszenia o zamówieniu, wszelka inna dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania m. in.: notatki, protokoły itp.),
 • Weryfikacja ofert złożonych w postępowaniach zakupowych,
 • Udział w negocjacjach handlowych,
 • Bieżące wsparcie dla pracowników jednostek merytorycznych przy zakupach realizowanych w ramach procedury uproszczonej,
 • Weryfikacja dokumentów dotyczących zakupów tworzonych przez pracowników merytorycznych poszczególnych jednostek organizacyjnych (wnioski, pisma itp.),
 • Weryfikacja kompletności dokumentów powstałych w trakcie postępowań zakupowych,
 • Przekazywanie do archiwum dokumentów z zakończonych postępowań zakupowych prowadzonych w procedurze uproszczonej,
 • Pełnienie funkcji osoby upoważnionej do kontaktu ze strony PGE EJ 1 sp. z o.o. w ramach umowy na świadczenie usług wsparcia,
 • Prowadzenie sprawozdawczości z prowadzonych postępowań zakupowych i jej terminowe przekazywanie do właściwych jednostek organizacyjnych,
 • Udział w pracach związanych z aktualizacją procedur, regulaminów i instrukcji związanych z prowadzeniem postępowań zakupowych,
 • Opracowywanie planów zakupów (w tym zakupów wspólnych) na dany rok,
 • Obsługa Systemu Zakupowego wspierającego procesy zakupowe,
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • Bieżąca analiza i monitorowanie aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych pod kątem ich oddziaływania na prace związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia,
 • Prowadzenie analiz i podejmowanie działań mających na celu zwiększenie efektywności realizowanych zakupów,
 • Obsługa modułów SAP RiL oraz Workflow,
 • Bieżąca współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi spółki PGE EJ1 Sp. z o.o. w celu realizacji powierzonych zadań,
 • Postępowanie zgodne z procedurami i przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • Wykonywanie innych poleceń przełożonego zgodnie z przepisami prawa pracy i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość aktualnych przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, znajomość obsługi systemu SAP (lub równoważnego) i systemu IT wspierającego procesy zakupowe (prowadzone w formie elektronicznej),
 • Doświadczenie zawodowe min. 4 lata,
 • Znajomość MS Office,
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie B2.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Możliwości rozwoju zawodowego,
 • Szansę na udział w unikalnym projekcie inwestycyjnym,
 • Benefity pozapłacowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-542), przy ul. Mokotowskiej 49.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE EJ 1 sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.ej1@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, a o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres danych wskazany w art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie z wizerunkiem oraz inne dane, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie, przekazuje Pan/Pani i zgadza się na ich przetwarzanie dobrowolnie.
Informujemy, że złożenie przez Panią/Pana oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” jest działaniem oznaczającym wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych zawartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy, przy czym klauzula dotycząca Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji zamieszczona została w dalszej części niniejszego formularza.
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego i w trakcie jego realizacji (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).
IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:
a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji, tj. do 12 miesięcy; w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia ww. zgody;
b. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne - przez okres wskazany w pkt. IV a. powyżej, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem;
b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.
VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
IX. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
Treść zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji :
☐ TAK ☐ NIE
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE EJ 1 sp. z o.o., w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej PGE EJ 1 sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

gkpge_site