Starszy Specjalista - administrator systemów bezpieczeństwa Spółka: PGE Systemy Nr ref: GKPGE/SYS/104/2019 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Wdrażanie rozwiązań technologicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa IT GK PGE
 • Analizowanie zabezpieczeń technicznych wiodących rozwiązań rynkowych pod kątem wykorzystania ich w środowisku GK
 • Analizowanie i wdrażanie dostępnych na rynku narzędzi bezpieczeństwa,
 • Administracja i utrzymanie systemów bezpieczeństwa IT
 • Rozwój systemów bezpieczeństwa
  • Implementacja nowych funkcjonalności
  • Konfiguracja reguł/polityk
  • Dbanie o aktualizacje
 • Tworzenie rekomendacji i wytycznych kierunkowych z zakresu bezpieczeństwa
 • Udział w projektach rozwojowych Departamentu Bezpieczeństwa oraz współpraca z jednostkami IT
 • Budowa wiedzy o stosowanych mechanizmach bezpieczeństwa w systemach w GK
 • Współpraca z dostawcami systemów w zakresie utrzymania i wdrażania nowych funkcjonalności

Profil idealnego kandydata: 

 • Minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze utrzymania systemów bezpieczeństwa
 • Wykształcenie wyższe lub w trakcie – preferowana informatyka lub pokrewne
 • Wiedza w zakresie bezpieczeństwa systemów, aplikacji i sieci
 • Znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa
 • Dobra znajomość aspektów bezpieczeństwa systemów operacyjnych (w tym Linux/Unix i MS Windows), systemów baz danych, aplikacji webowych, protokołu TCP/IP
 • Praktyczna znajomość narzędzi klasy AntyAPT, IPS, AV, VPN, FW, itp
 • Praktyczna znajomość metod przeprowadzania ataków na systemy IT, sposobów obrony oraz narzędzi do analizy zdarzeń i wykrywania incydentów bezpieczeństwa
 • Dobra znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji oraz współpracy
 • Proaktywna postawa i zaangażowanie w rozwój organizacji

Dodatkowymi atutami będą: 

 • Mile widziane posiadanie certyfikatów technicznych z zakresu systemów bezpieczeństwa lub obszaru bezpieczeństwa (wymagana kopia Certyfikatu)
 • Gotowość do poddania się procesowi pozyskania poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych o klauzuli, co najmniej „Poufne”

Ze swojej strony gwarantujemy: 

 • Ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w firmie IT
 • Udział w długoterminowych i stabilnych projektach
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet świadczeń (opieka medyczna, sport, dofinansowanie do wypoczynku, nauka języka, program emerytalny, inne)
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin), zwana dalej Spółką.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

Informujemy, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_site