Inżynier ds. nadzoru inwestycji Spółka: PGE Dystrybucja - O. Skarżysko-Kamienna Nr ref: PGED/OSK/48/2019 Miejsce pracy: Skarżysko-Kamienna

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m. in.:

 • prowadzenie skutecznego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi branży elektrycznej
 • uczestnictwo w procesie inwestycyjnym Oddziału zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami,
 • sprawdzanie i akceptowanie kosztorysów ofertowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych na etapie procedury przetargowej,
 • zapoznanie się z dokumentacją techniczno-prawną, kosztorysami i warunkami umownymi na nadzorowane przez siebie obiekty oraz zwracanie uwagi na zauważone błędy w dokumentacji technicznej,
 • przekazywanie wykonawcy terenu budowy,
 • zgłaszanie właściwemu organowi (w imieniu inwestora) o rozpoczęciu robót oraz przekazania kierownikowi budowy dziennika budowy (zarejestrowanego przez organ wydający pozwolenie na budowę),
 • sprawdzania prawidłowości wykonania kosztorysów na roboty dodatkowe lub zamienne oraz
  ich akceptowania w ramach przyznanych uprawnień,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Oddziału w zakresie wynikającym z zakresu obowiązków,
 • na etapie realizacji obiektu, rozwiązywania i załatwiania problemów prawnych we współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej,
 • zgłaszanie gotowości obiektu do odbioru końcowego po uprzednim przeprowadzeniu odbioru wewnętrznego, odbiorów częściowych i odbioru robót zanikających,
 • wyegzekwowanie od kierownika budowy skompletowania dla komisji odbiorowej dokumentów (dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej, atestów, certyfikatów, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, protokołów pomiarowych, protokołów robót zanikających, oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę oraz z przepisami),
 • skompletowanie dla celów rozliczeniowych dokumentów (protokołu odbioru technicznego, faktura końcowa),
 • zgłoszenia do właściwego organu (wydającego pozwolenie na budowę) o zakończeniu budowy w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu w przypadkach wymaganych prawem. 

Profil kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • doświadczenie w branży energetycznej,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność redagowania korespondencji oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy zespołowej oraz pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista i umiejętności komunikacyjne,
 • dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji,
 • mile widziana znajomości systemu SAP.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • szkolenia umożliwiające rozwój kompetencji oraz poszerzenie wiedzy,
 • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Na aplikacje czekamy do 21.11.2019

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin), zwana dalej Spółką.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce pod adresem e-mail: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.

Informujemy, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne).

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

c. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

gkpge_site