GiEK/ELT/Specjalista ds. bezpieczeństwa systemów cyfrowych (TM-c) Spółka: PGE GiEK - O. EL Turów Nr ref: GiEK/ELT/TM-c/09/2019 Miejsce pracy: Turów (pow. wrocławski)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

Nadzór nad stanem bezpieczeństwa systemów OT (Operational Technology) poprzez:

 • monitorowanie stanu bezpieczeństwa środowiska OT,
 • wykrywanie incydentów za pomocą dostępnych narzędzi,
 • zabezpieczanie elektronicznego materiału dowodowego,
 • podejmowanie działań minimalizujących skutki wystąpienia incydentu,
 • realizacja prac w zakresie przyjmowania informacji o zdarzeniach, klasyfikacji zdarzeń i oceny działań, jakie należy podjąć w odniesieniu do zdarzenia,
 • identyfikacja podatności w systemach, urządzeniach i aplikacjach oraz koordynacja prac w zakresie obsługi podatności,
 • administrowanie lokalnymi narzędziami, oprogramowaniem oraz sprzętem niezbędnym do realizacji zadań związanych z monitorowaniem i obsługą infrastruktury OT pod względem cyberbezpieczeństwa (incydentów i podatności),
 • rekomendowanie działań inwestycyjnych oraz zaleceń administracyjnych w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa infrastruktury OT oraz systemów OT,
 • budowanie świadomości odnośnie roli i znaczenia cyberbezpieczeństwa OT,
 • współudział w szacowaniu ryzyka systemów OT.

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie: preferowane wyższe, o kierunku informatyka, automatyka, elektronika lub pokrewne
 • Wiedza ogólna i specjalistyczna:
 • znajomość narzędzi i systemów z obszaru bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
 • znajomość zagrożeń sieciowych oraz systemów i technologii bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
 • znajomość zasad działania złośliwego oprogramowania oraz metod działania /przeciwdziałania,
 • znajomość aktywnej i pasywnej infrastruktury sieciowej, sposobów zabezpieczenia oraz bezpiecznej eksploatacji,
 • umiejętność analizy logów systemowych, problemów i błędów systemowych,
 • doświadczenie z zakresu zagadnień bezpieczeństwa systemów operacyjnych (Windows, Unix/Linux),
 • wiedza ogólna i specjalistyczna z zakresu znajomość przemysłowych systemów sterowania (DCS, SCADA), sterowników PLC.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych,
 • umiejętność tworzenia skryptów bash, python, powershell.
 • odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • wysoka motywacja i zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celów,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.

Doświadczenie zawodowe:

 • minimum trzyletnie doświadczenie na stanowiskach pracy związanych z administrowaniem systemami i sieciami IT/OT lub bezpieczeństwem systemów informacyjnych,

Informacje dodatkowe:

 • Planowany termin zatrudnienia - IV kwartał 2019 r.
 • Sposób oceny kandydata: rozmowa kwalifikacyjna; ocena złożonych dokumentów.
 • Ilość etatów do obsadzenia: 1

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Atrakcyjny pakiet socjalny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. Węglowej 5.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pod adresem e-mail: gieksa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informują, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny.

Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PGE S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

gkpge_site