Elektryk (Dyżurny Elektroenergetyk Elektrowni Cieplnej) Spółka: PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. Nr ref: PGEEC/DOG/HS/18/2019 Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna miedzy innymi za:

 • Prowadzenie nadzoru nad pracą generatorów turbin gazowych oraz turbin parowych bloków gazowo-parowych, transformatorów, rozdzielni, akumulatorni i pozostałych urządzeń elektroenergetycznych.
 • Prowadzenie bieżących diagnostyk w/w urządzeń na podstawie najnowszej generacji urządzeń zabezpieczeń elektrycznych bloków gazowo-parowych jak i danych
  w systemie nadzoru produkcją.
 • Na podstawie powyższych diagnostyk, podejmowanie rekomendowanych decyzji
  w zakresie przeprowadzenia czynności łączeniowych w układach elektrycznych 0,4kV, 6kV, 110kV i 220kV, wprowadzanie do ruchu, synchronizowanie oraz odstawianie
  z ruchu generatorów, transformatorów i innych urządzeń elektrycznych.
 • Dokonywanie oględzin stanu technicznego wszystkich urządzeń elektroenergetycznych.
 • Dokonywanie oględzin urządzeń sygnalizacji pożaru oraz urządzeń gaśniczych zgodnie z instrukcją p.poż.

Od osób zainteresowanych oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego technicznego o profilu elektrycznym.
 • Wiedzy z zakresu budowy urządzeń i instalacji elektrycznych.
 • Umiejętności czytania schematów ideowych i montażowych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 • Umiejętności pracy w zespole.
 • Podstawowej znajomości obsługi komputera (Word, Excel, Outlook).

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w elektrowni lub elektrociepłowni.
 • Posiadanie aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego E w Gr. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 i Gr. 2 pkt. 7, 10.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (system podstawowy trzyzmianowy).
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji.
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400) przy ul. Energetyków 6.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod.pgeec@gkpge.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO tj. dobrowolnej zgody.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyrażona odrębne zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

IV. Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym dane te są powierzane. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie danych rekrutacyjnych między oddziałami PGE Energia Ciepła S.A. oraz podmiotami z Grupy Kapitałowej, Państwa dane będą przekazywane tym podmiotom.

VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza EOG.

Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Państwa dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych.

Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO.

W związku z powyższym mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Państwu prawa:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. d) przenoszenia danych
 5. e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

VIII. Informacja o dobrowolności podania danych

Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednak do udziału w nim niezbędne jest podanie danych wynikających z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Podanie danych wykraczających poza powyższy zakres nie wpływa na udział w procesie rekrutacyjnym.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

X. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

 • Wyrażam zgodę PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim na archiwizację i wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych mojego CV i innych dokumentów aplikacyjnych.
 • Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych rekrutacyjnych pomiędzy oddziałami PGE Energia Ciepła S.A. oraz podmiotami z Grupy Kapitałowej PGE na ich cele rekrutacyjne.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim moich danych osobowych zawartych w CV i innych załączonych dokumentach aplikacyjnych - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

gkpge_site